//-->
http://hitdizayn.tr.gg

hi5 Layouts
hi5 Mouse Cursors

OKey24

Okey Tarihçesi

Okey’in Tarihçesi

 Okeyin çıkış noktasının 13 yy. Çinliler tarafından oynanan domino olduðu sanýlmaktadýr. 14 yy. sonlarýna doðru Çinliler ile iliþkileri olan Acemlerin oyunu öðrendikleri ve sýkça oynamaya baþlamalarý sonucu, deðiþikliðe uðrayarak bu günkü okeyin baþlangýcý olmuþtur. Ancak o günkü adý Arapça sýralý taþlar manasýndaki “El Turaft”‘dýr.

Domino oyununda üzerinde numaralarý belirten noktalar bulunan taþlar oyuncularýn ellerinde saklanýrdý. Ancak bu durumdan rahatsýz olan Acemler taþlarý üzerine koyacaklarý bir tahta parçasý kullanarak okeyin temelini attýlar. Daha sonra domino taþlarý üzerindeki sayýlarý belirten noktalarý gerçek rakamlarla deðiþtirdiler. Bir yüz yýl dominonun bu deðiþtirilmiþ þekli tüm Ýran Arap ve Fars diyarlarýnda oynanmaya baþlandý.

15 yy. sonlarý ve 16 yy. baþlarýnda Türklerle Araplarýn iliþkileri sonucu oyun Türkler tarafýndan öðrenildi ve hatta saraya kadar girdi. 17 yy. ortalarýnda Osmanlý sarayýnda eðitim ve sanat konularýnda uðraþan bir bölüm olarak kabul edilen Enderun tarafýndan sýkça oynanan El Turaft, Enderun hocasý Hacý Marufi tarafýndan yeniden ele alýnarak oynanýþ þekli ve kurallarý deðiþtirilmiþtir. Daha sonra Hacý Marufi’nin talebeleri hocalarýnýn bulduðu oyunu daha da geliþtirerek bu günkü okeyi oluþturdular.

Osmanlý sarayýnda oyunun bu deðiþmiþ þeklinin adý El Turaft’dan birbirinin taþlarýný anlamak manasýna gelen “Ol Kýraat-ý” seng olmuþtur. Bu söyleniþ günümüze gelene kadar deðiþmiþ özellikle yabancý dil etkileri sonucu Okey adýný
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
Sitemize Hoş Geldiniz

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=